Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego „sposobnaremont.pl”

 

§ 1
[Przedmiot Regulaminu, Właściciel Serwisu]

 1. Regulamin określa zasady korzystania z internetowego serwisu „sposobnaremont.pl” (zwany dalej: „Serwisem”), który umożliwia składanie zleceń na wykonanie usług remontowo-budowlanych oraz do w/w zleceń przez firmy prowadzące działalność gospodarczą . 92830240

 2. Serwis jest własnością AK Enterprises z siedzibą w Zielęcicach przy ul. Wiejskiej 5, NIP 747-155-85-38, REGON 020010112 (zwaną dalej: „Administratorem”).

 3. Serwis umieszczony jest w Internecie pod adresem: www.sposobnaremont.pl

 4. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Serwisie za pośrednictwem formularza udostępnionego w ramach witryny internetowej Serwisu. Administrator umożliwia każdemu Użytkownikowi wybór unikalnej nazwy identyfikującej Użytkownika w Serwisie (zwanej dalej: „Nazwą użytkownika”) oraz umożliwi ustalenia hasła przypisanego do Nazwy użytkonikka za pośrednictwem mechanizmów Serwisu.

 5. Użytkownik zobowiązany jest w toku rejestracji w Serwisie zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu. Ponadto przed każdym rozpoczęciem korzystania z Serwisu (zalogowaniem się) Użytkownik zobowiązany jest sprawdzić czy postanowienia niniejszego Regulaminu nie uległy zmianie. W przypadku zmiany Regulaminu na zasadach w nim określonych, Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu (logując się do Serwisu) akceptuje Regulamin w wersji obowiązującej w dacie logowania do Serwisu. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien złożyć wniosek o usunięcie swojego konta, zgodnie z § 12, oraz zaprzestać korzystania z usług Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 2 poniżej.

 6. Użytkownicy zobowiązują się w trakcie korzystania z Serwisu przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dobrych obyczajów, w tym postępować zgodnie z normami społecznymi, obyczajowymi i dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet (Netykieta).

§ 2
[Rejestracja w Serwisie]

 1. Z pełnej funkcjonalności Serwisu mogą korzystać tylko Użytkownicy, czyli podmioty które zarejestrowały się w Serwisie, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym paragrafie.

 2. Rejestracja w Serwisie odbywa się w 2 formach:                                                        

  1 – Ogłoszeniodawca – pierwszy etap wymaga wypełnienia obowiązkowych w formularzu rejestracyjnym w kroku 2. Na wskazany adres email zostanie wysłana wiadomość z Nazwą użytkownika oraz tymczasowym hasłem nadanym przez system. Hasło nadane przez system może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na konto. 2 etap – po otrzymaniu Nazwy użytkownika oraz hasła klient może zalogować się na swoje konto i umieścić Zlecenie dotyczące wykonania określonej pracy wypełniając pola w formularzu ogłoszeniowym poprzez podanie potrzebnych do korzystania z Serwisu danych, a w szczególności tych, które oznaczone są jako obowiązkowe. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk Opublikuj. Publikacja ogłoszenia oznacza akceptację powyższego Regulaminu.                                                           

  2 – Firma – pierwszy etap wymaga podania danych w formularzu rejestracyjnym a takż adresu email. Na wskazany adres email zostanie wysłana wiadomość z Nazwą użytkownika oraz tymczasowym hasłem nadanym przez system. Hasło nadane przez system może być w każdej chwili zmienione przez Użytkownika po zalogowaniu się na konto. 2 etap – po otrzymaniu Nazwy użytkownika oraz hasła użytkownik może zalogować się na swoje konto i umieścić informacje o profilu działalności firmy, adresu, obszaru działalności wypełniając pola w formularzu zgłoszeniowym poprzez podanie potrzebnych do korzystania z Serwisu danych, a w szczególności tych, które oznaczone są jako obowiązkowe. Po wypełnieniu formularza należy nacisnąć przycisk Zatwierdź. Zatwierdzenie i zapisanie danych oznacza akceptację powyższego Regulaminu.

 3. Użytkownik musi zalogować się po raz pierwszy na konto w przeciągu 24 godzin od momentu otrzymania Nazwy użytkownika oraz Hasła drogą mailową. W przeciwnym wypadku, aktywacja konta może być nie możliwa i Użytkownik będzie musiał powtórzyć od nowa proces rejestracji.

 4. Rejestracja Użytkownika w Serwisie jest możliwa po wykonaniu 1 lub 2 kroku rejestracji, zgodnie z ust. 2 powyżej. Użytkownik jest zobowiązany wypełnić pola, które oznaczone są jako obowiązkowe. Bez podania obowiązkowych pól, korzystanie z Serwisu będzie niemożliwe. Administrator ma prawo zażądać zmiany lub uniemożliwić rejestracji konta, które zawiera w swej treści wyrażenie powszechnie uznane za obraźliwe, niezgodne z dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.

 5. Jeżeli Użytkownik chce mieć możliwość składania Ofert musi dokonać odrębnej rejestracji zgodnie pkt. 2 ust.2. W ten sposób zostanie zarejestrowany jako Firma.

 6. Po skutecznym wykonaniu 1 lub 2 kroku rejestracji Użytkownik uzyskuje możliwość składania Zleceń lub możliwość składania Ofert.

§ 3
[Warunki korzystania z Serwisu]

 1. Korzystanie z części usług Serwisu jest bezpłatne dla Użytkowników. W Serwisie są świadczone również usługi płatne, które określone są w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z konkretnej usługi Serwisu zobowiązany jest sprawdzić charakter tej usługi. Rozpoczęcie korzystania z usługi płatnej jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków finansowych jej świadczenia.

 2. Korzystanie z Serwisu polegające na możliwości składania przez Użytkownika (Zleceniodawcę) Zleceń (opis usługi, która ma zostać wykonana w wyniku wykonania Zlecenia wraz z ceną przedstawioną przez Zleceniodawcę po wyborze Oferty przez Zleceniodawcę) i Informacji (opis działalności oraz zakresun usług świadczonych Firmę) możliwe jest po uprzednim zalogowaniu do Serwisu.

 3. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników a także udostępniania konta, w tym Loginu i hasła, osobą trzecim. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto i przypisany do niego Login w Serwisie.

 4. Zlecenia Usług mogą być składane przez każdego Użytkownika. Natomiast składanie Ofert możliwe jest tylko dla Użytkowników, którzy zarejestrowani są jako Firma.

 5. Przedmiotem Zlecenia (proces prowadzący do wyboru Usługodawcy przez Zleceniodawcę) mogą być wyłącznie usługi, których świadczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Administrator ma prawo ograniczyć zakres przedmiotowy usług mogących stanowić przedmiot Zlecenia w Serwisie.

 6. Opisy Zleceń Usług nie mogą zawierać treści naruszających przepisy prawa polskiego oraz prawa osób trzecich.

 7. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator niezwłocznie zablokuje konto takiego Użytkownika na okres 1 miesiąca. Użytkownik może w takim przypadku wszcząć procedurę usunięcia swojego konta z Serwisu. W przypadku usunięcia konta w związku z jego zawieszeniem, Użytkownik może ponownie zarejestrować się w Serwisie po upływie 1 miesiąca od daty jego zawieszenia.

 8. Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Serwisu oświadcza, że udostępnione przez niego dane, informacje i materiały w Serwisie nie będą: nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd; nie będą naruszały praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej i dóbr osobistych; nie będą naruszały przepisów obowiązującego prawa; nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich; nie będą zawierały treści budzących niesmak lub posiadających charakter pornograficzny; nie będą kontrowersyjne moralnie lub światopoglądowo; nie będą naruszały dobrego imienia lub wizerunku Administratora; nie będą stanowiły naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub regulaminów poszczególnych usług. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnione dane, informacje i materiały, o których mowa powyżej.

 9. Administrator ma prawo usuwać treści w Serwisie, w tym Zlecenia Usług oraz inne, naruszające postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa bez konieczności informowania Użytkowników.

 10. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od niego, jak i osób trzecich.

 11. Zawieszenie lub usunięcie konta, usunięcie zlecenia, oferty, komentarza z powodów określonych w ust. 10 nie powoduje zwrotu kosztów poniesionych przez Użytkownika.

§ 4
[Ochrona danych Użytkownika – polityka prywatności]

 1. W momencie zakończenia 1 i 2 Kroku rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Administrator.

 3. Dane osobowe przekazane dobrowolnie przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie oraz przy późniejszych aktualizacjach danych, przetwarzane są przez Administratora w celach statutowych, statystycznych, marketingowych, informacyjnych i reklamowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym również w celu sprzedaży towarów i usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu i dla potrzeb działań marketingowych związanych ze świadczeniem tych usług i sprzedaży towarów (m.in. dostarczanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, o nowych produktach i usługach oraz działania podejmowane we współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi). Zaznaczenie na formularzu rejestracyjnym pola „Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych” rozumiane jest jako zgoda na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach oraz innych informacji handlowych, na przesyłanie takich informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, e-mail) oraz jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Administrator oświadcza, że podjął działania mające na celu zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników w sposób wymagany przepisami prawa. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych Użytkowników w Serwisie są stosowane technologie zabezpieczeń oraz dodatkowe programy do ochrony prywatności Użytkowników.

 5. Użytkownik ma możliwość dostępu i zmiany swoich danych, w tym danych osobowych poprzez strony internetowe Serwisu. Część danych może być zmieniana jedynie przez Administratora serwisu. Ich zmiana następuje na prośbę Użytkownika. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Administratora. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa.

 6. Administrator bez uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika nie przekaże ani w inny sposób nie udostępni osobie trzeciej informacji, w tym danych osobowych Użytkownika, z wyłączeniem informacji, o których udostępnieniu zadecyduje Użytkownik korzystając z mechanizmów Serwisu.

 7. Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania jego danych osobowych w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji na temat przetwarzania jego danych osobowych. Użytkownik ma prawo dokonywania zmian w zamieszczonych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu poprzez usunięcie konta w Serwisie. Administrator umożliwi usunięcie danych osobowych Użytkownika w zakresie i w sposób dopuszczalny przez prawo.

 8. Użytkownik, który uzyskał dane innego Użytkownika w ramach lub w związku z korzystaniem z Serwisu jest zobowiązany wykorzystywać je wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z usługami Serwisu. Nie dopuszczalne jest wykorzystanie tych danych do innych celów lub ich przekazywanie osobom trzecim przez Użytkownikom.

 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż jego dane mogą zostać udostępnione przez Administratora w sytuacjach przewidzianych prawem, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, w tym na żądanie upoważnionego organu państwa, jak również – w przypadku zalegania przez Użytkownika z zapłatą za usługi świadczone przez Administratora lub jego partnerów w ramach Serwisu – prawnikom i instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności.

 10. Użytkownik ma obowiązek aktualizować swoje dane, w tym dane osobowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Obowiązek aktualizacji danych nie obejmuje Loginu.

§ 5
[Publikacja Zleceń, Składanie Ofert]

 1. Użytkownik po zalogowaniu się na swoim koncie ma możliwość publikacji Zleceń.

 2. Publikacja Zlecenia następuje po wypełnieniu wymaganych pól w formularzu Nowe zlecenie oraz zatwierdzeniu przyciskiem Publikuj. Oferta będzie widoczna w sytemie prze okres 7 lub 14 dni. Po tym okresie następuje jej automatyczne wygaśnięcie. W przypadku braku Zleceniobiorców Użytkownik może ponownie umieścić ofertę poprzez formularz rejestracji nowego zlecenia.

 3. Poprzez publikację Oferty Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie swoich informacji kontaktowych Firmom świadczącym usługi w wymaganym przez Zleceniodawcę zakresie. Maksymalnie 3 firmy mogą uzyskać dane kontaktowe Zleceniodawcy w okresie publikacji Oferty.

 4. Wybór Usługodawcy jest indywidualną decyzją Zleceniodawcy i dokonywany jest w oparciu o informacje uzyskane od Firmy w bezpośrednim kontakcie, po uzyskaniu przez nią danych Zleceniodawcy.

 5. Po wykupie Oferty (zgodnie z cennikiem znajdującym się w zalączniku nr 1 niniejszego regulaminu), Zleceniodawca i Usługodawca mają obowiązek skontaktowania się ze sobą za pomocą dostępnych metod komunikacji, w szczególności poczty elektronicznej, w ciągu 7 dni. Administrator nie pośredniczy w nawiązaniu kontaktu pomiędzy stronami Licytacji. W przypadku braku zwrotnego kontaktu we wskazanym wyżej terminie ze strony Usługodawcy Firmie przysługuje postępowanie reklamacyjne. Natomiast w przypadku braku zwrotnego kontaktu we wskazanym wyżej terminie ze strony Firmy Usługodawca ma prawo odstąpić od Oferty.

 6. Usługodawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zlecenia w terminie określonym przez Zleceniodawcę w Ofercie. Nie wywiązanie się z tego zobowiązania upoważnia Zleceniodawcę do odstąpienia od zlecenia usług będących przedmiotem wybranej Oferty.

§ 6
[Komentarze]

 1. Zleceniodawca powinien wystawić komentarz Zleceniobiorcy w Serwisie po wykonaniu usługi będącej przedmiotem . Z zastrzeżeniem zdania następnego, komentarz powinien zostać wystawiony nie później niż w terminie 1 miesiąca od zakończenia realizacji Zlecenia. Komentarz może zostać wystawiony w terminie późniejszym niż wskazany w zdaniu poprzednim. W przypadku, gdy usługa nie została jeszcze zrealizowana, z wyłączeniem sytuacji, gdy brak realizacji usługi wynika z naruszenia warunków Oferty i ustaleń stron.

 2. Treść komentarzy nie może naruszać dóbr osobistych Użytkownika, którego dotyczy, przepisów prawa oraz dobrych obyczajów.

 3. Komentarz powinien być opisem obiektywnie odzwierciedlającym kontakt z kontrahentem od momentu podjęcia komunikacji oraz sposób wykonania usługi będącej przedmiotem Oferty. Komentarz będzie się pojawiał na karcie Zleceniobiorcy po wcześniejszym zatwierdzeniu przez Administratora.

 4. Administrator ma prawo usuwać komentarze niezgodne z Regulaminem bez obowiązku powiadamiania Użytkowników, których dotyczą.

 5. Niedozwolone są działania, których efektem może być sztuczne zawyżanie wiarygodności Użytkownika w szczególności przez wystawianie nieprawdziwych komentarzy.

 6. Wystawianie referencji musi być związane z rzeczywiście wykonanymi pracami i nie może być w szczególności miejscem do wyrażania obraźliwych opinii dotyczących innych Użytkowników.

§ 7
[Obowiązki Zleceniodawcy]

 1. Zlecenie Usługi, które ma być przedmiotem oferty w Serwisie, musi zostać dokładnie opisane. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za przekazywane informacje w Zleceniu Usługi, w szczególności za konsekwencje umieszczenia błędnego lub nieprecyzyjnego opisu Zlecenia Usługi.

 2. Jeżeli z opisu Zlecenia Usługi lub innych okoliczności, będzie wynikało, że ma ono na celu reklamę lub promocję Zleceniodawcy lub inny cel niż zlecenie wykonania usługi innemu Użytkownikowi, Administrator będzie miał prawo usunąć takie Zlecenie Usługi z Serwisu bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawcy. Administrator może również wezwać Zleceniodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub dokonania zmian w opisie Zlecenia Usługi, albo też do naprawienia szkody powstałej w wyniku umieszczonej treści w pełnej wysokości.

 3. Opis Zlecenia Usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej Oferty. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 4. Zlecenia Usług należy umieszczać we właściwej kategorii zleceń (branży) Serwisu pod rygorem usunięcia Zlecenia Usługi przez Administratora lub – wedle uznania Administratora – przeniesienia do innej branży uznanej przez Administratora za właściwą dla tego Zlecenia Usługi.

 5. Opis Zlecenia Usługi musi zawierać obowiązkowo branżę usługi, opis usługi, region wykonania usługi, datę rozpoczęcia, oraz – jeżeli jest to wymagane przez Administratora – dodatkowe informacje. Postanowienia ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

 6. Zleceniodawca nie może składać Ofert do wystawionych przez siebie Zleceń Usług.

 7. Dodatkowe warunki wykonania usługi będącej przedmiotem Zlecenia Usługi, jakie zostaną ustalone pomiędzy Zleceniodawcą a Usługodawcą, nie mogą być sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa.

 8. Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Oferentów oraz Administratora na adres info@sposobnaremont.pl o wyborze oferty. Informację należy przesłać drogą elektroniczną do Firmy, której oferta została wybrana jak i do pozostałych oferentów.

§ 8
[Obowiązki Usługodawcy]

 1. Usługodawca zobowiązany jest do precyzyjnego i pełnego przedstawienia swojej Oferty wraz z podaniem kwoty za wykonanie usługi objętej Zleceniem Usługi.

 2. Przez złożenie Oferty Usługodawca zobowiązuje się wobec Zleceniodawcy do wykonania Zlecenia Usługi na warunkach określonych w Zleceniu Usługi i Ofercie, pod warunkiem wyboru Oferty przez Zleceniodawcę zgodnie z Regulaminem.

 3. W przypadku braku kontaktu ze Zleceniodawcą, Zleceniobiorca ma obowiązek wysłania informacji do w/w za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w Panelu dostępnym po zalogowaniu na konto. Brak odpowiedzi ze strony Zleceniodawcy w ciągu 7 dni od daty wysłąnia informacji spowoduje zwrot kosztów poniesionych na dostęp do danej oferty. Wartoś poniesionych kosztów zostanie przyporządkowana do konta Usługodawcy z możliwością wykorzystania na zakup innych ofert.

§ 9
[Komunikacja Administratora z Użytkownikami]

 1. Administrator ma prawo do wysyłania informacji związanych z pojawiającymi się Ofertami do Użytkowników, według preferencji określonych przez Użytkownika w opisie swojego konta w Serwisie.

 2. Użytkownik ma prawo w każdym czasie zmienić ustawienia swojego konta dotyczące otrzymywanych komunikatów, o których mowa w ust. 1.

 3. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych bezpośrednio od Administratora lub partnerów Administratora za pośrednictwem Administratora.

§ 10
[Odpowiedzialność i gwarancje Administratora]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zaprzestania lub też czasowego zaprzestania udostępniania Serwisu lub też zmiany adresu internetowego, pod którym jest udostępniany Serwis, oraz zmiany funkcjonalności Serwisu, bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkowników w związku z wykonaniem uprawnienia, o którym mowa powyżej.

 2. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Usługodawców oraz rzetelność Zleceniodawców. Pełną odpowiedzialność za usługi oferowane w Serwisie, w tym informacje zawarte w Zleceniu Usługi, Ofercie oraz komentarzach, ponoszą Zleceniodawca i Usługodawca. Umieszczenie w Serwisie Zlecenia Usługi lub Oferty nie oznacza, że Administrator w jakikolwiek sposób potwierdza jej wiarygodność i zgodność z prawem. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialność za pozostałe działania lub zaniechania Użytkowników.

 3. Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.

 4. Administrator podejmie działania, aby zapewnić poprawne działanie Serwisu, w zakresie możliwości wynikających z dostępnego poziomu technologicznego. Użytkownicy muszą być jednak świadomi, że Administrator może nie osiągnąć celu wskazanego powyżej. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za straty, jakie Użytkownicy mogą ponieść z przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w szczególności na skutek błędów oprogramowania, awarii sprzętu komputerowego albo awarii łączy telekomunikacyjnych. Administrator nie ponosi również jakiejkolwiek odpowiedzialności za brak ciągłej dostępności Serwisu w sieci Internet.

 5. Administrator nie odpowiada za szybkość przesyłanych danych i jej ograniczenia wynikające z uwarunkowań technicznych, technologicznych, systemowych oraz rodzajów łącz transmisyjnych.

 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkowników związane z przerwami w działaniu Serwisu spowodowane koniecznością konserwacji lub naprawy systemu, lub innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.

 7. Administrator posiada pełne prawa do usuwania bądź blokowania kont Użytkowników naruszających w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu oraz weryfikowania lub usuwania Zleceń lub Ofert budzących wątpliwości co do zgodności z Regulaminem.

§ 11
[Usunięcie konta Użytkownika]

 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu, co równoznaczne jest z usunięciem jego konta oraz z utratą wszelkich praw nabytych w Serwisie. W tym celu należy powiadomić o tym Administratora za pomocą odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie w sekcji „kontakt”.

 2. Użytkownik, który wnosi o usuniecie konta lub którego konto zostaje usunięte w wyniku braku akceptacji zmian w Regulaminie, który posiada aktywne Zlecenia Usług bądź Oferty, przyjmuje do wiadomości, iż usuniecie jego Konta nastąpi w momencie zamknięcia odpowiednich Ofert lub Zleceń.

 3. Konto Użytkownika może zostać usunięte lub zawieszone przez Administratora na skutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 4. Usunięcie konta Użytkownika jest równoznaczne z usunięciem jego danych osobowych z Serwisu, z wyjątkiem sytuacji, gdy usunięcie danych osobowych nie będzie dopuszczalne przez przepisy prawa.

§ 12
[Reklamacje, zapytania i zgłoszenie nieprawidłowości]

 1. Wszelkie zapytania, sugestie, reklamacje, oświadczenia oraz informacje o zaistniałych problemach dotyczących Serwisu, Użytkownik może kierować drogą elektroniczną na adres info@sposobnaremont.pl. Administrator ma prawo zażądać potwierdzenia reklamacji lub innego zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika lub osobę trzecią w formie pisemnej.

 2. Administrator dołoży starań, żeby rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Administrator powiadomi reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 3. Administrator niezwłocznie po uzyskaniu wiarygodnej informacji o tym, że informacje lub inne materiały znajdujące się w Serwisie naruszają prawa majątkowe, w tym prawa własności intelektualnej osób trzecich, lub też inne przepisy prawa, uniemożliwi dostęp do tych informacji (materiałów) do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator niezwłocznie poinformuje Użytkownika o zaistniałej sytuacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 4. Użytkownicy, którzy zauważą, że informacje lub inne materiały umieszczone w Serwisie naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, zobowiązani są niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora wysyłając e-mail pod adres: inf@sposobnaremont.pl. O przekazanie informacji w powyższym zakresie proszone są również osoby trzecie, której uzyskają wiedzę w powyższym zakresie.

§ 13
[Własność intelektualna Administratora, jego partnerów i Użytkowników]

 1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego, wszystkie znaki towarowe uwidocznione w Serwisie stanowią własność lub są przedmiotem licencji na rzecz Administratora lub jego partnerów. Znaki towarowe umieszczone w Zleceniu Usługi, Ofercie i komentarzach stanowią własność podmiotów, które je w nich umieściły, ewentualnie podmioty te używają je na podstawie stosownego upoważnienia. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za prawdziwość domniemania zawartego w zdaniu poprzednim.

 2. Postanowienia ust. 1 znajdują zastosowanie do innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej.

 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownicy nie uzyskują jakiejkolwiek licencji lub innego upoważnienia na wykorzystanie praw własności intelektualnej Administratora lub jego partnerów. Ich wykorzystanie przez Użytkowników wymaga uzyskania stosownej zgody.

§ 14
[Opłaty]

 1. Użytkownikom wystawiane są faktury wyłącznie na ich żądanie.

 2. Faktury wystawiane są z użyciem danych podanych przez Użytkownika w formularzu płatności.

 3. Opłaty za czynności świadczone przez AK Enterprises w ramach sposobnaremont.pl uiszczane są przez Użytkownika, za pomocą systemu payu.pl, na rachunek bankowy PayU S.A.

 4. Występują następujące metody płatności: przelew bankowy, płatność kartą.

§ 15
[Zmiany Regulaminu, regulaminy szczegółowe]

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zmiany Regulaminu, ma prawo do usunięcia swojego konta z Serwisu, w trybie określonym w Regulaminie.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo tworzenia regulaminów szczegółowych dotyczących korzystania z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie. Regulaminy te dostępne będą na stronie internetowej Serwisu. Użytkownicy korzystający z usług posiadających własny regulamin zobowiązani są przed rozpoczęciem korzystania z danej usługi zapoznać się z jej regulaminem i przestrzegać jego postanowień.

 3. Zmiana Regulaminu obowiązuje od momentu jej publikacji na stronie internetowej Serwisu. Administrator będzie umieszczał datę ostatniej zmiany Regulaminu na początku treści Regulaminu.

§ 16
[Postanowienia końcowe]

 1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 2. Wszelkie spory związane z działalnością Serwisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora. Użytkownicy zobowiązani są podjąć próbę polubownego wyjaśnienia sporu z Administratorem.

 3. Opisy treści paragrafów mają charakter wyłącznie pomocniczy i nie będą brane pod uwagę przy wykładni postanowień Regulaminu.

 4. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 5. Regulamin wszedł w życie z dniem 01 czerwca 2014 r., w którym został opublikowany na stronie internetowej dostępnej pod adresem: www.sposobnaremont.pl

Załącznik numer 1

[Usługi płatne]
Załącznik określa, które usługi świadczone przez Serwis są dostępne dla użytkowników po dokonaniu płatności oraz ile wynosi cena za świadczenie tych usług.

 1. Dostęp do danych kontaktowych użytkownika publikującego zlecenie w Serwisie ze względu na określony przez osobę publikującą budżet przeznaczony na jego wykonanie:

  1. Budżet 0-200 - cena PLN 5.00
  2. Budżet 200-500 – cena PLN 10.00

  3. Budżet 500-1000 – cena PLN15.00

  4. Budżet 1000-2500 – cena PLN20.00

  5. Budżet 2500-5000 – cena PLN25.00

  6. Budżet 5000-poyżej – cena PLN30.00

 

Copyright © sposobnaremont.pl 2015